Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị quán triệt về chuẩn mực đạo đức của cán bộ

Ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35- CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng (tòa nhà Quốc hội) và kết nối trực tuyến tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham gia.

Dự Hội nghị có Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Tại điểm cầu cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có các đồng chí Thường trực Trung ương Hội và các đảng viên của các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị quán triệt về chuẩn mực đạo đức của cán bộ- Ảnh 1.

Hội nghị có sự tham dự trực tuyến của hơn 1,28 triệu cán bộ, đảng viên trên toàn quốc.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và hướng dẫn thực hiện Quy định. Chỉ thị số 35-CT/TW do Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung chủ yếu.

Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta “là đạo đức, văn minh”.

Quy định 144 yêu cầu, đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị quán triệt về chuẩn mực đạo đức của cán bộ- Ảnh 2.

Các đồng chí lãnh đạo và đảng viên tại điểm cầu cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh Đ.Q

Chỉ thị số 35-CT/TW là văn bản định hướng quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ “sót” những người thật sự có đức, có tài…


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *