Giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan nhân sự

Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu các nhiệm vụ trong tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra năm 2024; xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội đảng bộ các cấp giao, đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư: Giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan nhân sự - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Ảnh ubkttw

Trước mắt, tập trung hoàn thiện, tham mưu ban hành các Quy định về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; về cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; về giải mật thông tin công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng…

Thứ hai, đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc, dư luận quan tâm. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh. 

Tập trung kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quan tâm, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đơn thư có liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa tới.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là các vụ việc, vụ án mới phát sinh vừa qua theo Thông báo kết luận số 46-TB/BCĐTW, ngày 04/6/2024 của Ban Chỉ đạo.

“Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã triển khai quyết định kiểm tra các tổ chức đảng ở 6 địa phương, đơn vị và có văn bản yêu cầu 14 ban thường vụ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng ở các địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án, gói thầu do Công ty Phúc Sơn, Công ty Thuận An thực hiện trên địa bàn. Đề nghị các ban thường vụ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy khẩn trương tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo”, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Thứ tư, quan tâm công tác xây dựng Ngành; chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí đủ cán bộ nơi còn thiếu; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, thực sự công tâm, khách quan, liêm chính để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành, các cấp; luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và luân chuyển cán bộ trong hệ thống Ngành Kiểm tra Đảng theo Kết luận số 23-KL/TW và Quy định số 110-QĐ/TW của Ban Bí thư. Chuẩn bị tốt nhân sự Ủy ban Kiêm tra các cấp phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *