Toà buộc thi hành án hành chính nhưng Chủ tịch một số tỉnh chưa thi hành

Cụ thể, thông tin từ Bộ Tư pháp, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 838/VPCP-V.I ngày 2/2/2024 và Văn bản số 915/VPCP-V.I ngày 7/2/2024 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2024.

Đồng thời, Bộ này cũng có Văn bản số 1419/BTP-TCTHADS ngày 22/3/2024 đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp chỉ đạo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Toà buộc thi hành án hành chính nhưng Chủ tịch một số tỉnh chưa thi hành- Ảnh 1.

Liên quan việc thi hành án hành chính, Bộ Tư pháp đề nghị các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án. Ảnh: BTP

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, kết quả thi hành án hành chính của các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và báo cáo kết quả theo dõi thi hành án hành chính của hệ thống Thi hành án dân sự cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền đã thi hành xong 400 bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

Bộ Tư pháp cho biết, hiện còn 979 bản án, quyết định chưa được thi hành xong, trong đó, có nhiều bản án đã có hiệu lực nhiều năm, Tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính mà bên phải thi hành án là UBND, Chủ tịch UBND các cấp và các sở, ngành, cơ quan hành chính khác.

Để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính, tháng 7/2024, Bộ Tư pháp đã có công văn đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định về vụ án hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Cùng với đó, kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, xây dựng và gửi báo cáo tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính bảo đảm đúng thời hạn theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2723/BTP-TCTHADS ngày 30/6/2023.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *